Skip to main content

Vedtægter


§ 1  Navn og hjemsted. Klubbens navn er Randers Squash Klub. Klubbens hjemsted er Randers kommune, og klubbens adresse er Sven Dalsgaards vej 2, 8900 Randers.

§ 2 Formål. Klubben har til formål at fremme interessen for frivillig idræt og især virke for udbredelsen af kendskab til og interesse for squashspillet i Randers samt give indbyggerne mulighed for at udøve spillet i kommunen. Derudover har klubben også til formål at værne/opbygge socialt eller kammeratligt samvær.

§ 3 Medlemmer. Som medlem kan optages personer, der ansøger herom til klubbens bestyrelse. Medlemskab for personer under 18 år kræver forældrenes samtykke. Ved indmeldelsen betales kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. Medlemskabet er gyldigt fra den dato, hvor indmeldelsesgebyret og kontingentet er indbetalt.

§ 4 Forpligtelser. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og forordninger.

§ 5 Udmeldelse. Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 1 måned før betaling af kontingentet skulle finde sted. Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent kan af bestyrelsen slettes som medlem. Optagelse på ny kan først ske, når restancen er betalt. Bestyrelsen kan ekskludere eller midlertidigt bortvise et medlem, der ikke overholder klubbens vedtægter og forordninger eller handler til skade for klubben. Et medlem der ekskludere fra foreningen, har mulighed for at få sin sag behandlet på foreningens generalforsamling samt mulighed for selv at fremføre sin sag. En eksklusion fra foreningen kan ikke ankes til en anden forening, som her er hovedforeningen.

§ 6 Bestyrelsen. Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og 3 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen varetager klubbens tarv i overensstemmelse med klubbens formål og repræsenterer klubben udadtil. Bestyrelsen har ret til at udpege et antal suppleanter, de finder nødvendige for det daglige arbejde.

§ 7 Konstituering. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og kasserer skal være myndige. Foreningen tegnes af formanden og kasseren. Ved økonomiske dispositioner kræves dog kun underskrift af kasseren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 8 Forretningsorden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter udvalg efter behov. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden og kasseren, er tilstede. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.  Referat af bestyrelsesmødet tilgår bestyrelsesmedlemmerne.

§ 9  Generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske med 1 måneds varsel ved annoncering på klubbens opslagstavle og hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før denne. Dagsorden samt årsregnskab skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes umiddelbart efter valg af dirigent.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst en fjerdedel af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter begrundet krav herom med forslag til dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom. Dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 11 Dagsordenen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse samt suppleanter. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt.

§ 12 Beslutninger. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal uanset antallet af fremmødte medlemmer, med mindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, og som ikke er i betalingsrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Afstemning skal foregå skriftligt og hemmeligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

§ 13  Regnskab. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Klubbens kontingent år går fra 1. august til 31. juli. Driftsregnskabet for det foregående år og status pr. 31. december forsynet med revisorpåtegning fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen vælger en revisor, der skal revidere klubbens regnskab. Valget sker for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 14  Hæftelse. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de klubben påhvilede forpligtelser. For disse hæfter alene den til enhver tid tilstedeværende klubformue. Klubbens medlemmer har ikke noget krav på nogen andel af klubbens formue eller på udbytte af nogen art. Bestyrelsesmedlemmerne må ikke modtage løn for deres bestyrelsesarbejde i klubben.

§ 15 Vedtægtsændringer. Ændring af klubbens vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer.

§ 16 Opløsning. Opløsning af klubben kræver vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Vedtagelse kræver da 2/3 majoritet blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de da fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Ved klubbens opløsning tilfalder klubbens evt. midler andre idrætsforeninger i Randers kommune, med ret til tilskud, efter folkeoplysningsloven.

Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling 07.03.2017

Formand

Kristian Asmussen

Kasserer

Bo Knii