Udskriv

Generalforsamlingen 2017

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Dato: 07-03-2017

Sted: Randers squash klub (bane 1 og 2) kl. 18.00

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkommende forslag

Forslag stillet af bestyrelsen
Oprindeligt:
§ 6 Bestyrelsen. Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og 4 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen varetager klubbens tarv i overensstemmelse med klubbens formål og repræsenterer klubben udadtil. Bestyrelsen har ret til at udpege et antal suppleanter, de finder nødvendige for det daglige arbejde.

Foreslås ændret til: (ændringerne er markeret med rødt)
§ 6 Bestyrelsen. Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og 3 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen varetager klubbens tarv i overensstemmelse med klubbens formål og repræsenterer klubben udadtil. Bestyrelsen har ret til at udpege et antal suppleanter, de finder nødvendige for det daglige arbejde.

5. Valg af bestyrelse
• På valg
Bo Knii (genvalg)
Jesper Asmussen (genvalg)
Bruno Sørensen (genvalg)

6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen