Velkommen til Randers Squash Klub

Randers Squashklub er stiftet i 1988. Foreningen har med de tilhørende 3 baner og ca. 200 medlemmer et bredt spektrum af spillere med forskellig baggrund og indstilling til spillet.

Af samme grund er der derfor i klubben også dannet et internt konkurrencesystem for alle medlemmer, der gør det muligt at spille mod forskellige modstandere samtidig med, at modspillet hele tiden svarer til ens spillerstyrke. Hensigten hermed er naturligvis, at gøre spil

Udskriv

Generalforsamlingen 2017

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Dato: 07-03-2017

Sted: Randers squash klub (bane 1 og 2) kl. 18.00

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkommende forslag

Forslag stillet af bestyrelsen
Oprindeligt:
§ 6 Bestyrelsen. Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og 4 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen varetager klubbens tarv i overensstemmelse med klubbens formål og repræsenterer klubben udadtil. Bestyrelsen har ret til at udpege et antal suppleanter, de finder nødvendige for det daglige arbejde.

Foreslås ændret til: (ændringerne er markeret med rødt)
§ 6 Bestyrelsen. Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og 3 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen varetager klubbens tarv i overensstemmelse med klubbens formål og repræsenterer klubben udadtil. Bestyrelsen har ret til at udpege et antal suppleanter, de finder nødvendige for det daglige arbejde.

5. Valg af bestyrelse
• På valg
Bo Knii (genvalg)
Jesper Asmussen (genvalg)
Bruno Sørensen (genvalg)

6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen